Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018 quy định về phát hành trái phiếu

12:00 | 04/03/2020

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra công văn số 18/2020/CV-HoREA về việc góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Kiến nghị này của HoREA cũng nhằm gỡ khó cho bất động sản trong bối cảnh khó khăn để cho các Doanh nghiệp Bất động sản có nhiều nguồn để hoạt động.

 

Doanh nghiệp cần đa dạng hóa nguồn vốn

Căn cứ theo Luật Nhà ở 2014 quy định “Các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở”, kể cả “Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại”, nhưng trên thực tế, thị trường bất động sản nước ta chưa có đầy đủ các thiết chế để cung ứng nguồn vốn trung hạn, dài hạn, nên các chủ đầu tư dự án nhà ở phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng và nguồn vốn huy động từ khách hàng.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), ông Lê Hoàng Châu cho biết:  Từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện lộ trình hạn chế dần tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có lĩnh vực bất động sản, nên hầu hết các chủ đầu tư dự án khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng và gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Chính vì vậy, để thay thế một phần nguồn vốn tín dụng ngân hàng, HoREA đã khuyến nghị các doanh nghiệp bất động sản thực hiện nhiều giải pháp như: Tăng vốn chủ sở hữu;  Huy động vốn trên sàn chứng khoán; Mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết trong nước; Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI); Huy động vốn ứng trước của khách hàng; Phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Từ Nghị định 163/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP) có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2019, đã có độ mở cao và tạo điều kiện cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh trong năm 2019 và dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn trong năm 2020.

Ông Châu cho biết, tháng 1/2020, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 01/2020 là 13.374 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp bất động sản đã phát hành 7.364 tỷ đồng, chiếm đến 55%. Đáng lưu ý là tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân đã tăng lên rõ rệt, chiếm 17,6%. Với xu thế gia tăng các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là cá nhân, ông Châu cho biết đây là tín hiệu đáng mừng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa đầu tư, huy động thêm được nguồn vốn nhàn rỗi rất lớn trong xã hội tham gia đầu tư, thay vì chỉ gửi tiết kiệm.

Tuy nhiên, muốn thu hút trái phiếu thì phải cần minh bạch, vấn đề cần quan tâm là có một số doanh nghiệp chưa đảm bảo yếu tố minh bạch, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin, không làm rõ mục đích sử dụng vốn trái phiếu và phương án trả nợ gốc, trả lãi, nên có tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu, nhất là nhà đầu tư cá nhân. Việc gia tăng tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân (trong đó có nhiều nhà đầu tư không chuyên nghiệp) cũng đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ, kỹ năng đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp phát hành trái phiếu và danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro.

Nhận thấy sự cần thiết sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Nghị định 163/2018/NĐ-CP để tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, lành mạnh, vừa trở thành một trong những nguồn cung ứng vốn đầu tư trung hạn, dài hạn cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trái phiếu, HoREA cho rằng cần bổ sung sau khi xem xét, sửa đổi một số Điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

HoREA kiến nghị:

Theo đó, Hiệp hội tán thành và cơ bản thống nhất với “Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP” (Dự thảo), nhưng có một số kiến nghị, như sau:

Thứ nhất:  Sửa đổi, bổ sung Khoản (1.h) Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP: Khoản (1.h) Điều 10 “Dự thảo” quy định: “h) Đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không vượt quá ba (03) lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Hiệp hội đề nghị hiện nay chưa cần thiết quy định nội dung Khoản (1.h) Điều 10 “Dự thảo” (Đề nghị bỏ Khoản (1.h) Điều 10 “Dự thảo”), vì qua kết quả hoạt động phát hành trái phiếu của 177 doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2019, đã cho thấy có đến 149 doanh nghiệp, chiếm 84,2%,  có giá trị phát hành trái phiếu dưới 03 lần vốn chủ sở hữu; chỉ có 28 doanh nghiệp, chiếm 15,8%, có giá trị phát hành trái phiếu trên 03 lần vốn chủ sở hữu. Bởi lẽ, tổng giá trị phát hành trái phiếu phụ thuộc vào nhu cầu vốn của từng loại hình doanh nghiệp, Ví dụ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, có vốn điều lệ thấp, hoặc doanh nghiệp phát hành trái phiếu để trả nợ… thì có nhu cầu phát hành trái phiếu cao hơn mức 03 lần vốn chủ sở hữu.

Thứ hai: Sửa đổi, bổ sung Khoản (1.i) Điều 10 Nghị định 163/2018/NĐ-CP: Khoản (1.i) Điều 10 “Dự thảo” quy định: “i) Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu sáu (06) tháng. Trái phiếu phát hành trong một đợt phát hành phải có cùng điều kiện, điều khoản”.

Theo đó, Hiệp hội đề nghị cho phép doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 04 đợt trong 01 năm, vì các doanh nghiệp lớn thường có nhiều dự án đầu tư có nhu cầu huy động vốn trái phiếu; không cần thiết quy định khoảng cách thời gian tối thiểu 06 tháng giữa 02 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản (1.i) Điều 10 “Dự thảo”, như sau: “i) Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành. Doanh nghiệp được phát hành trái phiếu tối đa 04 đợt trong 01 năm và thời điểm phát hành trái phiếu do doanh nghiệp quyết định. Trái phiếu phát hành trong một đợt phát hành phải có cùng điều kiện, điều khoản”.

Ngọc Thủy

undefined