Nghiên cứu

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công việc và cuộc sống dưới thời đại 4.0

12:00 | 03/06/2024

Dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác -Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã dẫn đường chỉ lối đưa đất nước ta đi lên đúng theo định hướng xã hôi chủ nghĩa và đã đạt được rất nhiều thành tựu rực rỡ. Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế và cơ đồ như ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, Nhà Nước.


Kể từ khi Đảng ra đời, Đảng đã lãnh đạo đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ một nước bị áp bức bóc lột, Đảng đã lãnh đạo giành chính quyền về tay  nhân dân, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của tổ quốc. Tiếp đó, Đảng ta đã thực hiện đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế sâu rộng, đưa cả nước vững bước trên con đường xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta sinh thời người từng nói :” Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành...” Để thỏa lòng mong ước của người , ngày nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang ra sức nỗ lực phấn đấu, xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp, phát triển và hiện đại. Dưới nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam, sự điều hành của chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân, chúng ta đã và đang giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao và hội nhập quốc tế. Qua đó khẳng định rằng đường lối, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thật đáng tiếc đã có một số cán bộ Đảng viên kể cả cán bộ cấp cao của Đảng vì kém tu dưỡng rèn luyện , buông lỏng kỷ cương kỷ luật, tha hóa biến chất dẫn đến có những sai phạm nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, sự lãnh đạo của Đảng, làm sói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân vào đường lối của Đảng, làm cản trở đến tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.Trước tình hình đó, để giữ gìn sự trong sạch của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, Đảng ta đã phát động phong trào: đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, chống những luận điệu xuyên tạc sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Phong trào đó nhanh chóng đi vào cuộc sống, đem lại lại sức mạnh to lớn và kết quả đạt được rất khả quan, Hàng loạt các vụ án, các sai phạm được đưa ra ánh sáng; hàng loạt cán bộ, quan tham tha hóa biến chất, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống bị xử lý và trừng phạt nghiêm minh. Điều này đã và đang đem lại sự trong sạch của Đảng, củng cố và lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật nhà nước. "Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm", “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình...” Đây là những câu căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, và thực tế đang được Đảng ta áp dụng trong công tác đấu tranh làm trong sạch nội bộ Đảng.

Từ những kết quả của công tác đấu trạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, các thế lực thù địch lơi dụng các trang mạng xã hội ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, đả kích hòng làm suy giảm sức lãnh đạo cũng như niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, cũng như con đường xây dựng chế độ XHCN ở nước ta. Chính vì thế, hơn lúc nào hết mỗi cán bộ Đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao nhận thức, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định. Mỗi Đảng viên cần phải tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tin tưởng vào con đường đi lên CNXH đã chọn; tích cực học tập, luôn tỉnh táo và nâng cao cảnh giác trước những âm mưu xấu độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch,

Trong tình hình hiện nay, trước sự bùng nổ của công nghệ 4.0, chúng ta cần phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo trước những bản tin, bài viết trên mạng xã hội, phải có kiến thức sàng lọc, chỉ tin tưởng đọc bài trên các trang mạng chính thống. Cần có quan điểm đúng đắn và hành động kịp thời để đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.Ta lại nhớ đến câu nói của bác Hồ :”Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước...”

Là một Đảng viên thuộc chi bộ 9 Đảng Bộ Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Sở Giao dịch, tôi luôn tâm niệm mình phải nắm thật vững nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo, đúng đắn đường lối cách mạng của Đảng vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Với tính chất công việc ngân hàng nhiều cám dỗ và cạm bẫy, người Đảng viên ngân hàng như tôi luôn phải nêu cao tinh thần liêm khiết, trong sạch, lấy đạo đức và chữ tín làm trọng, không ngừng tu dưỡng rèn luyện tránh xa các biểu hiện tiêu cực, giữ vững quan điểm lập trường không để các thế lực thù địch lôi kéo gây ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đến nhà nước. Có như vậy, tôi mới cảm thấy xứng đáng và tự hào khi được là một người Đảng viên giỏi về xây dựng kinh tế, vững về lập trưởng tư tưởng cách mạng.Tác giả: Lương Thị Thu Hoàn

Chi bộ 9 – Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Sở Giao dịch

undefined